poniedziałek, 17 lipca 2017

Miła niespodzianka od WS academy wierzbicki & schmidtKilka tygodni temu pisałam Wam, że dostałam zaproszenie na warsztaty Tomasza Wierzbickiego i Andrzeja Schimdta. 
Bardzo się ucieszyłam, za wyróżnienie mojego bloga.


Natomiast trzy dni temu dostałam od nich miłą niespodziankę. Ale o tym później ...

AKADEMIA FRYZJERSKA WIERZBICKI & SCHMIDT


Fry­zjer­stwo jest sztuką i wyma­ga­jącą pasją, która domaga się świe­żo­ści, twór­czych inspi­ra­cji i odkryć. Kre­atyw­ność, cie­ka­wość, poszu­ki­wa­nie nowych tren­dów oraz spo­tka­nia z wybit­nymi oso­bo­wo­ściami świata fry­zjer­skiego, są punk­tami obo­wiąz­ko­wymi na dro­dze osób pra­gną­cych okre­ślić swój wła­sny nie­po­wta­rzalny styl. Fry­zjer­stwo to zawód z pasją.


Fry­zjer jest kre­ato­rem, a swoje małe dzieła sztuki two­rzy zawsze dla kon­kret­nej osoby, dla­tego słu­cha, obser­wuje i wycho­dzi naprze­ciw ocze­ki­wa­niom klienta. Zado­wo­le­nie i radość dru­giej osoby powinno być wyznacz­ni­kiem war­to­ści jego pracy. W naszej Aka­de­mii fry­zjer­skiej pra­gniemy obu­dzić w Was kre­atyw­ność, pasję, zro­zu­mie­nie i otwar­tość wobec potrzeb klienta. Chcemy Was rów­nież nauczyć spraw­nego zarzą­dza­nia salo­nem fry­zjer­skim i świa­do­mego budo­wa­nia wła­snej marki, ponie­waż Twoje zado­wo­le­nie z wyko­ny­wa­nej pracy jest miarą Two­jego sukcesu.

Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt


Tak jak większość z Was wie Andrzej i Tomasz to utalentowani fryzjerzy. I nie tylko ...
Ostatnio wypuścili na rynek nową markę profesjonalnych kosmetyków Wierzbicki&Schmidt.


 ... Największym Skarbem Akademii Wierzbicki & Schmidt jest zespół ludzi, którzy w niej pracują.
Ich pasja, kreatywność i wizjonerstwo to motor napędowy jej działania. Wysokiej klasy specjaliści, którzy dbają o swój rozwój osobisty i zawodowy, tak by móc sprostać rosnącym wymogom rynku usług fryzjerskich ...


Wyjątkowe eliksiry i esencje znajdowały się w mojej ślicznie zapakowanej przesyłce.
Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym od razu nie przystąpiła do testów.Zobaczcie sami jak prezentuje się nowa linia kosmetyków do pielęgnacji włosów Wierzbicki & Schmidt.
3 komentarze: